To wyjątkowo trudny nowy rok szkolny, bo wyznaczony przez pandemię koronawirusa. Od 1 września w miejskich placówkach decydujemy się na powrót do tradycyjnych form nauczania. Jednak ‒ podobnie, jak w całej Polsce  ‒   z zastrzeżeniem, że przy gwałtownej zmianie sytuacji należy szybko zareagować. Każda szkoła jest inna i w każdym konkretnym przypadku reakcja na pojawienie się koronawirusa      w placówce może wyglądać inaczej. Tym bardziej, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie narzuciło odgórnych algorytmów działania. Zaproponowało natomiast kilka możliwych rozwiązań:

· tradycyjną, stacjonarną formę kształcenia,

· mieszaną (tzw. hybrydową) dającą dyrektorowi możliwość zawieszenia zajęć  grupy, klasy, etapu edukacyjnego w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć   i prowadzenie kształcenia zdalnego,

· zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzenie w całej szkole kształcenia zdalnego.

W przypadku dwóch ostatnich scenariuszy dyrektor podejmuje decyzję za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie MEN zachowało możliwość odgórnego decydowania o zawieszeniu funkcjonowania szkół i przedszkoli. Wszystko więc zależy od dynamiki sytuacji epidemicznej.

Od dłuższego czasu starannie przygotowujemy się na powrót uczniów do szkół od   nowego roku szkolnego. Robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Jesteśmy przekonani, że wspólne ‒ konsekwentne i odpowiedzialne ‒ działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się koronawirusa. W razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego w szkołach będziemy dążyć do tego, aby zawieszać zajęcia poszczególnych grup i klas, a nie całych szkół. Oczywiście w zależności od tego, jaką opinię wyda Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Najogólniej rzecz biorąc, główną wytyczną w placówkach oświatowych jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły czy przedszkola, regularne czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie muszą nosić maseczek. Zaleciliśmy dyrektorom taką organizację i koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między uczniami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów. Zatem maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu, np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych (korytarz, szatnia), o ile nie jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć. We wszystkich szkołach i przedszkolach opracowano procedury funkcjonowania w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Każda placówka z uwagi na swoją specyfikę funkcjonowania (wielkość szkoły, liczba uczniów, oddziałów, sposób organizacji zajęć, warunki lokalowe itp.) przygotowała własne rozwiązania. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy będą proszeni o ich respektowanie – dla bezpieczeństwa własnego i innych. I tak:

· Uczniowie powinni pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu           z toalety, kichaniu i kasłaniu. Powinni też unikać dotykania oczu, nosa i ust, mieć własne przybory i podręczniki i nie zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

· Do szkoły lub przedszkola może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub             w izolacji w warunkach domowych. W przypadku uczniów przewlekle chorych decyzja o udziale w stacjonarnych zajęciach powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem.

· Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadzi dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić krąg osób narażonych i podejmie dalsze czynności.

· W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć  w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

· W miarę możliwości w naszych placówkach wyznaczone zostaną stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa. Rozwiązanie to będzie dotyczyło najczęściej klas I-III, a tam gdzie to możliwe również klas IV-VIII (z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki). Szkoły zapewniły, że będą unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

· Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali zajęć, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte lub zostanie uniemożliwiony do nich dostęp.

· Dla udrożnienia ruchu komunikacyjnego w szkołach udostępnione zostaną dodatkowe wejścia i wyznaczone ciągi komunikacyjne. Zostaną ustalone zasady poruszania się po szkole dla poszczególnych klas.

· Zróżnicowane zostaną godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, rozpoczynania oraz zakończenia zajęć, tak aby ograniczyć przebywanie uczniów w skupiskach. W miarę możliwości wprowadzone zostaną różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Przerwy lekcyjne dla klas I-III będą ustalane przez nauczycieli indywidualnie.

· Inauguracja roku szkolnego również odbywać się będzie dla poszczególnych klas rotacyjnie wg ustalonego przez szkoły harmonogramu.

· Szkoły wprowadzają obowiązek przebywania uczniów w maseczkach podczas przerw lekcyjnych, schodzenia do szatni itp.

· Ograniczona zostanie liczba osób trzecich przychodzących do szkoły, w tym             w szczególności opiekunów przyprowadzających i odbierających młodsze dzieci (do jednej osoby).

· Będzie obowiązywał zakaz wyjść grupowych.

· Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, biegi przełajowe). W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej przestrzeni. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

· W trakcie zajęć z muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

· W każdej szkole/przedszkolu wyznaczone są tzw. izolatoria, czyli pomieszczenia do izolacji ucznia lub osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych.

· Pracownikom zostaną zapewnione środki ochrony indywidualnej.

· W stołówkach szkolnych w miarę możliwości wprowadzone zostaną numerowane stoliki i stałe grupy podczas posiłków. Obsługa będzie wydawać przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.

Ponadto placówki są wyposażone w środki dezynfekcyjne, szkoły otrzymały elektroniczne dystrybutory do płynów dezynfekujących wraz z ich zapasem, zamówiono również w MEN dodatkowe płyny i maseczki (mają dotrzeć przed 1 września). W trakcie realizacji są zamówienia na pozostałe środki ochrony indywidualnej dla pracowników naszych jednostek oświatowych. Zrealizowano zakupy sprzętu komputerowego do nauki zdalnej na kwotę 100 tys. zł, trwa realizacja zakupu dodatkowego sprzętu na kwotę 155 tys. zł.