Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od dnia 21 października 2020 r. decyzje o nałożeniu kwarantanny będą przekazywane ustnie. Decyzje w formie pisemnej nie będą wystawiane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w aktualnym stanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 zaistniała sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiająca doręczenie decyzji o nałożeniu kwarantanny na piśmie w trybie art. 33 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z póżń. zm.).

I. Decyzja o nałożeniu kwarantanny jest przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie (art.. 33 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy). Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania.

II. Informacja wynikająca z § 4-5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, z póżń. zm.):

1. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

2. W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, lub systemów łączności.

3. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje powyższe oświadczenie osoby kwarantannowanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

4. Oświadczenie zawiera:

1) Dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:

a) imię i nazwisko;

b) numer PESEL, jeżeli go posiada;

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży

Granicznej w ramach kontroli;

2)  dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia

3)  podpis osoby, która odbywa obowiązkową kwarantannę

5. Pracodawca lub podmiot zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

6. Powyższe ustalenia dotyczą osób:

1) poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia;

2) poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ww. ustawy;

3) będącymi adresatami decyzji przekazanych w inny sposób niż na piśmie, o których mowa w art. 33 ust. 3a ww. ustawy;

4) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobami poddanymi obowiązkowej kwarantannie, o których mowa w pkt 1-3.